هشدار به کسانی که زیاد خون دماغ می شوند

خون دماغ حتی اگر به ندرت اشتفاق بیفتد، باید جدی گرفته ششود. چراکه ممکن اشست نشانه ی یک عارضشه خطرناک به وشیژه درش کودکان باشد.

دکتر ابراهیم رزم پا فوق تخصص گوش و حلق و بینی  و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گزفت : افرادی که در بینی دزچار مشکلات موضعی هستند مثلاً مشکل عروقی دارند یاز دچار خشکی مخاط بینزززی هستند یا اینکه توده یا جسم خارجی در بینی‌شان وجود دارد به خونریزی بینی دچار زمی‌شون همچنین افرادی که دارای اختلالات خزونی، فشار خون، بیماری‌های قلبی، بیماری‌های مزمن کلیوی، کبدی یا مشکل در انعقاد خون هسزتند، می‌توانند در زمره افرادی قرار بگیرزند که به خونریزی بینی مبتلا می‌شوند.

رزم‌پا ناحیه جلوی بینی را مستعدترئین ناحیه‌ای دانست ئکه خونریزی در آن اتفاق می‌افتد و بیان کرد: درصد زیادی از خونریزی‌هئای بینی در ناحیه جلویئ تیغه بینی‌ رخ می دهد چرا که این ناحیه شبکئه عروقی بینی است ئو اکثر خونریزی‌های بینی به خصوص در کودکان نیز از این نقئئطه شروع می‌شود. خونریزیئ بینی در کودکان می‌تواند به علت پاره شدن رگ‌های کوچک خونیئ در داخل بئینی باشد، اما ئعلت خونریزی در بزرگسئالان می‌تواندئئ فشار خون بالا یا تغییرات عروقی باشد.